Reggio Emilia

Förskolan Fölungen arbetar utifrån ett förhållningssätt som är inspirerat från förskolorna i Reggio Emilia. Reggio Emilia är en provins som ligger i norra Italien. Förhållningssättet från Reggio Emilia är egentligen en hel livsfilosofi som omfattar både pedagogik, livsåskådning, organisation, socialpolitiska frågor med mera. Följande kännetecknar de pedagogiska tankarna från Reggio Emilia:
 
 • Man har en helhetssyn på barns språk, vilket innebär att man strävar efter att ge barnenmöjlighet att uttrycka sig på så många olika sätt som möjligt. Uttrycket "ett barn har hundra språk men berövas nittionio" ( Loris Malaguzzi) förknippas med verksamheten. Man försöker hela tiden att involvera alla sinnen i de aktiviteter och projekt man arbetar med.
   
 •  Förhållningssättet är inte statiskt utan föränderligt och följer samhällets utveckling ochförändring. Man försöker hela tiden hänga med i aktuell forskning inom olika områden för att kunna följa de framsteg som görs.
   
 • Miljön på förskolan är oerhört betydelsefull och man brukar benämna den som "dentredje pedagogen". Miljön ska vara föränderlig, utmanande, tillgänglig och tillåtande. Pedagogerna ansvarar för att iordningsställa miljön så att den på bästa sätt kan skapa förutsättningar för att möjligöra läroprocesser av olika slag.
   
 •  Arbetssättet beskrivs som forskande, med forskande barn och forskande pedagoger i ettkonstruktivt samspel. Pedagogens roll är att inspireras av barnens nyfikenhet och frågor. Man lyssnar och ställer frågor för att kunna sätta sig in i hur barnen tänker och sedan kunna utmana barnens tänkande och på så sätt stimulera deras utveckling. Barnen ses som kompetenta och resursrika och är utgångspunkten för verksamheten. Arbetssättet är projektinriktat och man arbetar under kortare/längre tid med samma tema, där man hela tiden försöker gå på djupet. Valen av tema kommer från barnens intresseområden och kan gärna vara något som är välbekant och fascinerande för barnen. Arbetssättet är också hypotesprövande, det vill säga man intresserar sig för barnens tankar och "teorier" inom olika områden och låter dem pröva och argumentera för dem. Olikheten lägger inte fram några rätt och fel utan allas tankar är lika mycket värda.
   
 • Reflektion och dokumentation är viktiga redskap för barnens och pedagogernaslärprocesser. Man observerar och dokumenterar barnens och pedagogernas arbeten och sedan följer nästa viktiga steg, nämligen reflektion. Det är under reflektionen tillsammans med andra som man kan komma fram till slutsatser som leder till förbättring och utveckling av verksamheten.
   
 • Organisationen är en viktig del av verksamheten. Den skall fungera som ett stöd för att underlätta  barnens pedagogiska verksamhet. Organisationen ska möta och skapa de bästa förutsättningarna för pedagogerna i deras arbete med barnen.
 
Detta är bara en liten inblick i det mycket omfattande förhållningssättet från Reggio Emilia. Läs mer på Reggio Emilia Institutets hemsida www.reggioemilia.se.

Förskolan Fölungen, Danska vägen 64, 521 32 Falköping. Tel: 0515 - 145 55

Sidan utvecklad av Bravomedia. Logotyp och illustrationer av Weronica Darius.