Delmål för verksamheten

Arbetssättet på Förskolan Fölungen är forskande och projektinriktat och inför varje läsår väljer vi ut ett tema, ett delmål, som vi fördjupar oss i. Tidigare verksamhetsdelmål har exempelvis varit matematik, teknik och no samt språk och kommunikation. Under läsåret 2013/2014 har vi tagit oss an det lite mer komplexa delmålet ”Normer och värden”. Vår förhoppning är att årets tema ska hjälpa barnen att utveckla tankar om värdegrundsfrågor. Normer och värden kan se olika ut för olika människor och synen varierar även mellan pedagogerna och barnen, vilket gör att det är viktigt att ta sig an ämnet med öppna sinnen. Därför har pedagogerna reflekterat och diskuterat en hel del innan de startade upp årets projekt med barnen.


Viktiga frågeställningar
Följande frågeställningar har varit centrala i vårt arbete:
 
 • Hur kan vår verksamhet skapa förutsättningar att möta barnen under ”Normer och värden” i ett mer empatiskt och lärande perspektiv?
 • Hur kan vi pedagoger och barn lyfta vår verksamhet i ett mer globalt perspektiv?
 • Hur kan vi jobba mer aktivt för att skapa insikt kring hur vi konsumerar, vad vi konsumerar och hur detta påverkar omvärlden?
 • Hur kan vi få våra barn att förstå att olikheter berikar vårt synsätt på individen och olika kulturer?
   

Respekt är grunden till välbefinnande
Pedagogerna på Fölungen har ett uppdrag att ha kunskap om att ”Barn utvecklas bäst när de bekräftas och när såväl andra barn som vuxna möter deras tankar och känslor med respekt och omtanke”. Med hjälp av dokumentation, uppföljning och utvärdering kan vi urskilja de aspekter i förskolans verksamhet som kan ha betydelse för barns välbefinnande. I vårt arbete möter vi hela tiden barnen i deras tankar och frågeställningar kring normer och värden. Barnen ska känna att: ”Här är du någon!”, ”Här är du någon som kan!”, ”Här är du värdefull!”. Det är av största vikt för oss att ständigt vara lyhörda och närvarande i verksamheten och understödja barnen i deras agerande. Det är också viktigt att barnen får vara delaktiga och ha inflytande samt vara medaktörer i verksamheten. Barnens tankar respekteras av alla vuxna i deras omgivning.


Individens ansvar och möjlighet att påverka
Tillsammans med barnen arbetar vi med öppna frågeställningar som handlar om eget ansvar, till exempel:
 
 • Vad händer när jag möter någon och väljer att säga eller agera på ett visst sätt?
 • Vad har jag själv för ansvar i det som händer/har hänt?
 • Hur kan jag som individ påverka en situation?
 • Hur kan jag som individ påverka omvärlden?
   
Att barnen får lära sig att reflektera över sitt eget handlande hjälper till att förebygga exempelvis kränkningar och detta är något vi hoppas att de tar med sig vidare i livet. I arbetet med vårt valda delmål Normer och värderingar görs även föräldrarna delaktiga genom bland annat frågeformulär om värdegrunder och reflektioner på föräldramöten.


Vidgade perspektiv
Genom att våra barn redan i förskoleålder får möjlighet att vistas mycket i naturen och nära djur får de en naturlig respekt för allt levande. Under detta läsår arbetar alla åldersgrupper på Förskolan Fölungen med att tänka kring vatten och dess betydelse för både natur, djur och mänsklighet. Att få förståelse i vår närmsta värld men även i ett globalt perspektiv. Barnen jobbar med detta inom olika arbetsområden och vi försöker att möta varje individ i sin egen utvecklingsfas. Vi låter barnen få möta detta arbete genom de ”100 språken”. Vi försöker också att ge barnen litteratur som kan lyfta tankar kring ”så här kan det också vara”. Människor är lika och olika och det berikar i sin helhet.


Fadderverksamhet och globalt tänkande
Barnen jobbar även aktivt med hjälpverksamhet gentemot våra fadderbarn Tavescha och Indrakumar som bor på ett barnhem på Sri Lanka. Vi samarbetar även med en kvinna som heter Fatmata och som har en hjälporganisation i Sierra Leone. Barnen har också fadderorangutanger, Nody och Miko, på Borneo. Vi hoppas att vi framöver kan få in än fler naturliga möten med barn och vuxna från andra kulturer.
 

Förskolan Fölungen, Danska vägen 64, 521 32 Falköping. Tel: 0515 - 145 55

Sidan utvecklad av Bravomedia. Logotyp och illustrationer av Weronica Darius.